Çeşm-i yâr akdı revândur yok benüm dâdum bugün

Eyle sermest ü humârum eyle berbâdum bugün


Derd-i hicrânun beni rüsvâ-yı devrân ideli

Gör ki tutmuşdur cihânı dildedür âdum bugün


Hasretünle intizârum bilse bülbül çekdigüm

Ders alup ezber iderdi âh ü feryâdum bügün


Neyse dilber kaddüni çün düşde tasvîr eyledi

Hayretâlûd itdi gûyâ hurrem ü şâdum bugün


Şerh-i kıssa-i şarâbun söyledüm ahvâlini

Hazretî meyhâne içre pîr-i üstâdum bugün