Har rakîb eyler haber kim hâlümi cânânuma

Çün ki söyler kıyl-ı kizb ü yalanı unvânuma


Hem denî hem dahı şeytân-ı la'în hem kelb-i şûm

Hamdülillah çatabilmez zehre vü dermânuma


Mülk-i devr-i şi'r içinde benem mîr ü pâdişâh

Leş gibi kılmak yazaram cismini fermânuma


Hayder-i Kerrâr meseldür darbumun kattâlüne

Düşmeni kırsam gerekdür dînüme îmânuma


Hazretî ger havladukça kûy-ı yâra hâr u seg

Baglasun boynını itün söyleyem segbânuma