Bir yana dönmüş ki benim yollarım

Cümle güzergâhı belâdan-durur

Evleri hep köhne virân illerim

Ol güzelin köşkü alâdan-durur


Beyleri tahtından edersin cüdâ

Ba'zısı kul ba'zı da olmuş gedâ

Al ki bu cânım sana kıldım fedâ

İşret u ayşum çü velâdan-durur


Baş açuban ağlayuban zâr zâr

Na'ra vü nakkâre vurur bâr bâr

Âlem ü dünyâya düşer nâr nâr

Mevtine ihbâr selâdan-durur


Hangi vilâyet nitedür milleti

Cevr u cefâdan yukaru illeti

Bakmağa dermân bulımaz Hazretî

Gözleri cânânun elâdan-durur


Vezin: Müfte'ilün Müfte'ilün Fâilün