Kadehler doldurup bâde içersin

Sen aşkı kolayca bir iş mi sandın

Çarşıda dolanıp nakış seçersin

Muhabbetim alışveriş mi sandın


Ağyârın sâyesi mirât üstünde

Gonce gül olur mu sürat üstünde

Dersin ki gidelim kırat üstünde

Her yola âşinâ reviş mi sandın


Özgeyle sohbeti efzûn edersin

İşveyle nâzınla efsûn edersin

Düşmeni kapında memnûn edersin

Vay beni mezhebi geniş mi sandın


Ellerde gül olup sefâ sürünce

Akılsız câhile öğüt verince

İki gün geceyle gündüz görünce

Kendini bir ulu dervîş mi sandın


Bilmeyen edebi yolu erkânı

Destûrsuz gezenler oldu yârânı

Meger ki gözünde yokmuş îzânı

Hazretî ismini hâmiş mi sandın